NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 244125 (244125)

Clamping of workpieces. Dividing plates for revolving indexing heads

NORM herausgegeben am 13.6.1952

Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)

:

: ČSN 244125
: 244125
: 1965
: 13.6.1952
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN