NORMSERVIS s.r.o.

ČSN CEN ISO/TS 21432 (015095)

Non-destructive testing - Standards test method for determining residual stresses by neutron diffraction

NORM herausgegeben am 1.1.2006

Englisch -
Gedruckt (18.90 EUR)

:

: ČSN CEN ISO/TS 21432
: 015095
: 74325
: 1.1.2006
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN