NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61163-1 (010648)

Reliability stress screening Part 1: Repairable assemblies manufactured in lots (IEC 61163-1:2006)

NORM herausgegeben am 1.2.2008

Englisch -
Gedruckt (41.50 EUR)

:

: ČSN EN 61163-1
: 010648
: 79695
: 1.2.2008
: 172
: 547 g (1.21 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN