NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11204 (011618)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections

NORM herausgegeben am 1.12.2010

Tschechisch -
Gedruckt (15.10 EUR)

:

: ČSN EN ISO 11204
: 011618
: 87352
: 1.12.2010
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 11204 (011618):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladin emisního akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech v jakémkoliv prostředí, které splňuje určité požadavky na způsobilost. Stanoviště obsluhy je obsazeno obsluhou a smí být v otevřeném prostoru nebo v místnosti, ve které je zdroj provozován, nebo v kabině pevně spojené se zdrojem nebo v uzavřeném prostoru vzdáleném od zdroje. Jedno nebo více stanovených míst smí být umístěno v blízkosti stanoviště obsluhy, nebo v bezprostřední blízkosti stroje bez obsluhy. Tato místa jsou někdy nazývána místem dalších přítomných osob. Určují se hladiny emisního akustického tlaku vážené funkcí A. Je-li to požadováno, mohou být podle této mezinárodní normy určovány hladiny emisního akustického tlaku ve frekvenčních pásmech a hladiny špičkového emisního akustického tlaku C. POZNÁMKA 1 - Obsahy norem série 11200 až 11205 jsou shrnuty v ISO 11200. K vyloučení vlivu ostatních odrazivých povrchů, než plocha, na kterých je zkoušený zdroj umístěn, jsou dané metody pro určení korekce na lokální prostředí (omezené danou maximální hodnotou) použité na změřené hladiny akustického tlaku. Tato korekce je založena na hladině středního akustického tlaku na měřicí ploše, na hladině akustického tlaku měřené ve stanoveném místě a buď na korekci na prostředí, nebo ekvivalentní ploše pohlcování místnosti, ve které probíhá zkouška. Pomocí metody popsané v této mezinárodní normě se získají výsledky ve třídě přesnosti 2 (technická třída) nebo ve třídě přesnosti 3 (provozní třída). Provádí se korekce na hluk pozadí a, jak je popsáno výše, na akustické prostředí. Jsou dány pokyny pro montáž a provoz zkoušeného stroje a pro volbu poloh mikrofonů na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech. Účelem měření je umožnit porovnávání činnosti různých strojů nebo zařízení dané skupiny v určených podmínkách prostředí a za normalizovaných montážních a provozních podmínek. POZNÁMKA 2 - Získané údaje je přípustné rovněž použít pro deklarování a ověřování hladin emisního akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871.