NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22232-3 (015026)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 3: Combined equipment

NORM herausgegeben am 1.5.2021

Gedruckt (12.00 EUR)

:

: ČSN EN ISO 22232-3
: 015026
: 511865
: UNGÜLTIG
: 1.5.2021
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN