NORMSERVIS s.r.o.

TNI 010115 (010115)

International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)

NORM herausgegeben am 1.2.2009

Tschechisch -
Gedruckt (25.60 EUR)

:

: TNI 010115
: 010115
: 83031
: 1.2.2009
: 90
: 301 g (0.66 )
:
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische