ČSN EN 1032+A1 (011425)

Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Prüfverfahren für bewegliche Maschinen, um die Schwingungsemissionswertes.NORM herausgegeben am 1.6.2009


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.80 ohne MWS
13.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 1032+A1
Zeichen: 011425
Katalog-Nummer: 83507
Ausgabedatum normen: 1.6.2009
SKU: NS-138686
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibration and shock with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 1032+A1 (011425):

A1 Tato evropská norma specifikuje určení emisí celkových vibrací a vibrací přenášených na ruce v místě(ech) obsluhy při zkoušení mobilního strojního zařízení. Tato evropská norma má napomáhat technickým normalizačním komisím zodpovědným za přípravu zkušebních předpisů pro vibrace ke specifickým druhům strojních zařízení s cílem zajistit, aby takové zkušební předpisy pro vibrace: - byly co možná nejvíce homogenní, aby každý jednotlivý zkušební předpis měl jednotnou základní stavbu; - byly v plném souladu se základními normami pro měření emise vibrací; - odrážely nejnovější technické znalosti o metodách určování emise vibrací specifické skupiny uvažovaných strojních zařízení; - poskytly výrobcům normalizovanou metodu určování a deklarování hodnot(y) emise vibrací pro jejich strojní zařízení; - umožňovaly uživateli strojního zařízení nebo členu inspekčního orgánu porovnat hodnoty emise vibrací různých strojních zařízení a ověřit hodnoty emise vibrací poskytnutých výrobcem. Tato evropská norma uvádí požadavky na přípravu zkušebních předpisů pro vibrace, včetně směrnic pro podmínky, za kterých musí měření probíhat (např. provozní podmínky). V příloze A jsou v souhrnu uvedeny údaje, které mají být obsaženy v typickém zkušebním předpisu pro vibrace. Zkušební předpisy pro vibrace založené na této evropské normě by měly stanovit měřicí postupy, které poskytují přesné a reprodukovatelné výsledky, které jsou co možná nejvíce ve shodě s hodnotami naměřenými za reálných pracovních podmínek. Při určování velikosti vibrací, která má být uvedena v návodu k použití, tato evropská norma vyžaduje provozní podmínky umožňující určení 75-percentilu z hodnot vibrací vyvolaných v místě obsluhy při provozním režimu, který vyvolává nejvyšší vibrace. Tato evropská norma platí pro polohy vsedě a vstoje. Platí pro všechna mobilní strojní zařízení produkující periodické nebo náhodné vibrace s přechodovými ději nebo bez nich. Tato norma se nezabývá úhlovými vibracemi. Tato evropská norma obsahuje dostatečný návod k navržení náležité zkoušky strojního zařízení, pro které neexistuje žádný zkušební předpis pro vibrace. Lze ji také použít k určení hodnot emise vibrací jednotlivých strojů. Tato evropská norma neuvádí přípustné nebo doporučené hodnoty vibrací. Emisní hodnoty by se všeobecně neměly používat při posuzování zdravotního rizika. Tato evropská norma neuvádí žádný návod nebo doporučení pro stanovení expozice člověka vibracím nebo rázům.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.