ČSN EN 12102 (143019)

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling - Measurement of airborne noise - Determination of the sound power level

Automatische Übersetzung:

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlung, Wärmepumpen und Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung - Geräuschemissionsmessung an - Bestimmung der Schallleistungspegel.NORM herausgegeben am 1.4.2014


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena31.90 bez DPH
31.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12102
Zeichen: 143019
Katalog-Nummer: 95077
Ausgabedatum normen: 1.4.2014
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12102 (143019):

Tato evropská norma stanovuje požadavky pro určení, podle standardizovaného postupu, hladiny akustického výkonu vyzařovaného do okolního vzduchu klimatizátory, tepelnými čerpadly, jednotkami pro chlazení kapalin, s elektricky poháněnými kompresory, pokud jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostorů, včetně vícenásobně dělených systémů vodou chlazených, jak je popsáno v EN 14511:2013, a odvlhčovačů, jak je popsáno v EN 810:1997. Tato evropská norma také zahrnuje měření hladiny akustického výkonu klimatizátorů vzduchu s odpařovacím kondenzátorem, jak je definován v EN 15218:2013. Nicméně, měření musí být provedeno bez přívodu vnější vody a tyto jednotky budou tím uvažovány jako jiné klimatizátory vzduchu zahrnutými v EN 14511:2013. Zdůrazňuje se, že tato norma pro měření pouze platí pro hluk přenášený vzduchem. Tato evropská norma uvádí způsoby k určení hladiny akustického výkonu jednotek. Některé z těchto způsobů jsou speciálně přizpůsobené, aby byly poskytnuty výsledky s nízkými nejistotami, použitím laboratorní třídy akustických metod a velmi kontrolovanými pracovními podmínkami. Tato měření jsou vhodná pro účely certifikace, štítkování a značení. V některých případech, neumožňuje cíl a/nebo prostředí pro měření použít metody přesnější třídy. Tato evropská norma také uvádí způsoby posouzení hladin akustického výkonu s přijatelnou přesností, i když akustické metody a/nebo pracovní podmínky nejsou laboratorního typu, např. měření in situ nebo kvalita kontrolních měření. Tato evropská norma uvádí dvě třídy měření a výsledků, podle prostředí zkoušky: - měření třídy A odpovídá kontrolovaným pracovním podmínkám (norma nebo použití uživatelských jmenovitých podmínek). To je definováno s ohledem k tolerancím tabulky 2 a musí být použity pro shodu s požadavky nařízení komise (ES) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012 implementující směrnici 2009/125/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se požadavků ekodesignu pro klimatizátory vzduchu; - měření třídy B odpovídají případu, kde rozsah definovaný tolerancemi tabulky 2 nemůže být splněn. V obou třídách, mohou být použity akustické metody přesné třídy nebo technické třídy. Volba metody akustického měření je provedena podle EN ISO 3740 a EN ISO 9614 v závislosti na typu okolních akustických polí (metoda difusní nebo volného pole, uzavřeného nebo otevřeného prostoru), a dostupných přístrojů. Kdykoliv jsou k dispozici běžné pracovní podmínky, musí být zaznamenána odkazovaná akustická norma s výslovnou zmínkou její třídy přesnosti. Použití EN ISO 3746 a EN ISO 3747 jako metody pro znalecké posouzení nejsou doporučeny z důvodu vysoké hladiny nejistot. Jejich použití je dovoleno pouze pro nekontrolované prostředí. Pro určení hladin akustického výkonu jsou specifikovány tři metody, aby se vyloučilo přílišné omezení existujícího zařízení a zkušeností: - první metodika je založena na měření v dozvukové místnosti (viz EN ISO 3741, EN ISO 3743 a EN ISO 3747 v některých vhodných případech, když může být splněn technický stupeň); - druhá metoda je založena na měření v podstatě na volném poli nad odrazivou rovinou (viz EN ISO 3744 a EN ISO 3745); - třetí metoda je založena na měření akustické intenzity (viz EN ISO 9614) ve výhodnějším volném poli prostředí. Odkazy v této evropské normě na EN ISO 3743 mají být chápány jako odkaz na EN ISO 3743-1 nebo EN ISO 3743-2

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe