ČSN EN ISO 6926 (011616)

Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2016


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 6926
Zeichen: 011616
Katalog-Nummer: 501259
Ausgabedatum normen: 1.12.2016
SKU: NS-668716
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 6926 (011616):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na akustické vlastnosti referenčních zdrojů zvuku: - časovou stabilitu vyzařovaného akustického výkonu; - spektrální charakteristiky; - směrovost. Časová stabilita je definována pomocí směrodatné odchylky opakovatelnosti (viz 5.2). Spektrální charakteristiky se mohou ověřovat buď v polobezodrazové místnosti, nebo v dozvukové místnosti měřením hladin akustického výkonu ve frekvenčních pásmech podle této mezinárodní normy (viz 5.4). Požadavky na index směrovosti mohou být ověřovány pouze v polobezodrazové místnosti (viz 5.5). Tato mezinárodní norma také určuje postupy pro uvádění hladinových kalibračních dat a nejistoty u zdroje zvuku zamýšleného k využití jako referenční zdroj zvuku ve smyslu jeho hladiny akustického výkonu za referenčních meteorologických podmínek, jak je definováno v kapitole 4, v oktávových a třetinooktávových pásmech a s frekvenčním vážením A. Tato mezinárodní norma se nazývá kalibrační norma, přestože je metoda vedena ve zkušební laboratoři a výsledky kalibračních hladin nejsou přímo přenositelné do národních norem pro míry v přesném metrologickém smyslu. Zkušební laboratoře provádějící tuto metodu nemusí splňovat všechny požadavky obvykle spojené s kalibrační laboratoří. POZNÁMKA: ISO/IEC 17025[15] stanovuje odlišné požadavky pro způsobilost zkušebních laboratoří, respektive kalibračních laboratoří. Laboratoře zkoušející referenční zdroje zvuku podle této mezinárodní normy by obvykle vyhověly požadavkům na zkušební laboratoře, ale nezbytně ne těm pro kalibrační laboratoře. Tato mezinárodní norma stanovuje metody kalibrace referenčních zdrojů zvuku nejen ve volném poli nad odrazivou rovinou, ale také v dozvukové zkušební místnosti v různých vzdálenostech od hraničních ploch. Pro polohu referenčního zdroje zvuku na jedné odrazivé rovině se uvažují dvě různá výše zmíněná zkušební prostředí pro frekvenční pásma 200 Hz a výše. Pro 160 Hz a nižší se mohou objevit nějaké systematické odchylky (viz 11.2). Pro frekvence pod 100 Hz je dána alternativní kalibrační metoda pomocí akustické intenzity. Zdroj zvuku může být buď umístěn přímo na podlahu, anebo namontován na stojan, v případě použití v určité výšce nad podlahou. Podle této mezinárodní normy se zdroje umístěné na stojanu kalibrují v dozvukové místnosti. Zdroje umístěné na zemi se kalibrují buď v polobezodrazové, nebo dozvukové místnosti. Pro zdroje umístěné na zemi v polobezodrazové místnosti je tato mezinárodní norma platná pouze pro zdroje s maximálním vertikálním rozměrem menším než 0,5 m a maximálním horizontálním rozměrem menším než 0,8 m. Podle této mezinárodní normy mohou být použity pouze referenční zdroje zvuku umístěné na zemi, pokud se provádí měření na měřicí ploše. Pro referenční zdroje zvuku používané nebo kalibrované za dozvukových podmínek se žádná omezení maximálních rozměrů neuplatňují

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 6926:2016/A1 (011616) Änderung

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu.

Änderung herausgegeben am 1.6.2021

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.70 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.70


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.