Die norm ČSN ISO 10816-1 (011412)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 1: General guidelines

Automatische Übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 1: Allgemeine Richtlinien.NORM herausgegeben am 1.3.1998


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (10.70 EUR)

10.70
11.80


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10816-1
Zeichen: 011412
Katalog-Nummer: 51585
Ausgabedatum normen: 1.3.1998
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10816-1 (011412):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10816-1:1995. Mezinárodní norma ISO 10816-1:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10816 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecné směrnice, Část 2: Velké stacionární parní turbogenerátory s výkonem nad 50 MW, Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in situ, Část 4: Soustrojí poháněná plynovou turbínou s výjimkou leteckých odvozenin, Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích a Část 6: Stroje s vratným pohybem o jmenovitém výkonu nad 100 kW. Tato první část mezinárodní normy (ČSN) ISO 10816 stanovuje všeobecné podmínky a postupy při měření a hodnocení vibrací pomocí měření prováděných na nerotujících částech a v dostupných případech na částech s nevratným pohybem kompletních strojů. Obecná kritéria hodnocení, která jsou prezentována ve tvaru jak velikosti, tak i změny vibrací, se vztahují na provozní monitorování i přejímací zkoušky. Kritéria byla stanovena především s ohledem na zajištění spolehlivého, bezpečného a dlouhodobého provozu stroje při minimalizování nepříznivých vlivů na připojená zařízení. Směrnice jsou prezentovány také pro stanovení provozních mezí. Kritéria hodnocení se vztahují jen na vibrace vytvářené samotným strojem a ne na vibrace přenášené na stroj z jeho okolí. Tato část (ČSN) ISO 10816 neobsahuje ustanovení týkající se torzních vibrací. Norma se přímo netýká vibrací z hlediska jejich přenosu na člověka. Je to patrno také z kritérií hodnocení, která - mimo jiné - stanovují provozní meze vibrací hodnotami "VÝSTRAHA" a "PŘERUŠENÍ PROVOZU" tak, aby nedošlo k poškození integrity stroje. (Způsob stanovení obou hodnot je poměrně detailně normalizován v čl.5.5.1 a 5.5.2.) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Měření, kapitolu 4 - Měřicí přístroje a kapitolu 5 - Kritéria hodnocení. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E a F. ČSN ISO 10816-1 (01 1412) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN ISO 3945 (01 1412) z listopadu 1993

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 10816-1:1998/Amd.1 (011412) Änderung

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 1: Všeobecné směrnice.

Änderung herausgegeben am 1.6.2010

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (3.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
3.80


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe