ČSN ISO 14064-3 (010964)

Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

Automatische name übersetzung:

Treibhausgase - Teil 3: Grundlagen und Anforderungen für die Validierung und Verifizierung von Treibhausgase Behauptungen.NORM herausgegeben am 1.9.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis20.10 ohne MWS
20.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 14064-3
Zeichen: 010964
Katalog-Nummer: 76520
Ausgabedatum normen: 1.9.2006
SKU: NS-177800
Zahl der Seiten: 64
Gewicht ca.: 192 g (0.42 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Pollution, pollution control and conservation

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 14064-3 (010964):

Norma ISO 14064-3:2006 je jednou ze tří norem (ISO 14064-1:2006, ISO 14064-2:2006 a ISO 14064-3:2006), které představují nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se poprvé věnují problematice skleníkových plynů. Jejich dobrovolné použití se předpokládá především v oblasti obchodování s emisemi skleníkových plynů, upravené národními právními předpisy a dokumenty EU, týkajícími se systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. ISO 14064-3 specifikuje principy a požadavky a poskytuje návod pro ty, kteří provádějí nebo řídí validaci a/nebo ověření výroků o skleníkových plynech. Může být použita pro stanovení skleníkových plynů organizace nebo projektu, včetně stanovení, monitorování a vykazování prováděné v souladu s ISO 14064-1 nebo ISO 14064-2. Norma specifikuje požadavky na výběr validátorů/ověřovatelů skleníkových plynů, stanovení úrovně jistoty, cílů, kritérií a rozsahu, určení validačního/ověřovacího přístupu, posouzení údajů o skleníkových plynech, informací, informačních systémů a kontrol, vyhodnocení výroků o skleníkových plynech a přípravu oznámení o validaci/ověření. ISO 14064-3 může být použita organizacemi nebo nezávislými stranami k validaci nebo ověření výroků o skleníkových plynech. Požadavky ISO 14064-3 popisují proces poskytování ujištění pro zamýšlené uživatele, že výrok o skleníkových plynech organizace nebo projektu je úplný, přesný, konsistentní, transparentní a bez závažných odchylek. Validační a ověřovací procesy jsou podobné, jsou zde však rozdíly ve zdůraznění činností. Proces může být použit dvěma způsoby: interním a externím. Pro interní aplikaci se norma může jako směrnice, kdežto pro externí aplikaci se může použít jako sestava požadavků. ISO 14064-3 je neutrální ve vztahu k programu na skleníkové plyny. V případě, že je uplatňován program na skleníkové plyny, doplňují požadavky tohoto programu požadavky ISO 14064.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 14064-3:2006/Z1 (010964) Änderung

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech.

Änderung herausgegeben am 1.5.2012

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.00


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe