ČSN ISO 20816-3 (011412)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 20816-3
Zeichen: 011412
Katalog-Nummer: 516931
Ausgabedatum normen: 1.4.2023
SKU: NS-1137423
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 20816-3 (011412):

Tento dokument stanovuje obecné požadavky na hodnocení vibrací různých typů spřažených průmyslových strojů s výkonem nad 15 kW a s provozními otáčkami mezi 120 r/min a 30 000 r/min při měření in situ. Jsou uvedeny pokyny pro aplikaci kritérií hodnocení měření provedených na nerotujících a rotujících částech za obvyklých provozních podmínek. Pokyny jsou uvedeny jak pro hodnoty ustálených provozních vibrací, tak pro změny velikosti vibrací, které se mohou vyskytnout u těchto ustálených hodnot. Uvedené numerické hodnoty mají sloužit jako vodítka, založená na globálních zkušenostech se stroji, ale musí být aplikována s uvážením specifických vlastností stroje, což může způsobit, že tyto hodnoty budou nevhodné. Obecně se stav stroje hodnotí s uvážením jak hřídelových vibrací, tak přidružených vibrací konstrukce, a také s uvážením specifických frekvenčních složek, které ne vždy souvisí se zjištěnými širokopásmovými hodnotami mohutnosti vibrací. Typy strojů, které jsou pokryty tímto dokumentem, jsou následující: a) parní turbíny a generátory s výkonem menším nebo rovným 40 MW (viz poznámka 1 a poznámka 2); b) parní turbíny a generátory s výkonem větším než 40 MW, které obvykle pracují s otáčkami jinými než 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min nebo 3 600 r/min (ačkoliv generátory jsou zřídka v této kategorii) (viz poznámka 1); c) rotační kompresory; d) průmyslové plynové turbíny s výkonem menším nebo rovným 3 MW (viz poznámka 2); e) turboventilátory; f) elektrické motory jakéhokoliv typu, pokud je spojka pružná. Je-li motor pevně spojen se strojem typu, který je pokryt jinou částí ISO 20816, motor smí být hodnocen buď podle této jiné části, nebo podle ISO 20816-3; g) válce a mlýny; h) dopravníky; i) spojky s proměnnými otáčkami; j) dmychadla nebo ventilátory (viz poznámka 3). POZNÁMKA 1 - Parní turbíny na pozemních základech, plynové turbíny a generátory s výkonem větším 40 MW, s otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min jsou pokryty požadavky ISO 20816-2. Generátory ve vodních elektrárnách jsou pokryty ISO 20816-5. POZNÁMKA 2 - Plynové turbíny o výkonu větším než 3 MW jsou pokryty ISO 20816-4. POZNÁMKA 3 - Kritéria vibrací, která jsou uvedena v tomto dokumentu, jsou obecně aplikovatelná na ventilátory o výkonu větším než 300 kW, nebo na ventilátory, které nejsou uloženy pružně. Když to okolnosti dovolí, budou připravena doporučení pro další typy ventilátorů, včetně těch, které mají lehkou plechovou kovovou konstrukci. Dokud nejsou tato doporučení k dispozici, lze klasifikaci dohodnout mezi výrobcem a zákazníkem s použitím předchozích provozních zkušeností (viz také ISO 14694). Stroje, které mají převodový stupeň, mohou padnout do rámce tohoto dokumentu. Pro provedení přejímacích zkoušek převodovek viz ISO 20816-9. Následující typy průmyslových strojů nejsou pokryty tímto dokumentem: k) plynové turbíny, parní turbíny a generátory na pozemních základech s výkonem větším než 40 MW a otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min nebo 3 600 r/min (viz ISO 20816-2); l) soustrojí s plynovou turbínou s výkonem větším než 3 MW (viz ISO 20816-4); m) soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách (viz ISO 20816-5); n) stroje s vratným pohybem a stroje, které jsou pevně spojeny se stroji s vratným pohybem (viz ISO 10816-6); o) odstředivá čerpadla a jakékoliv integrované nebo pevně spojené elektrické motory, kde je oběžné kolo namontováno přímo na hřídel motoru, nebo je k němu pevně připojeno (viz ISO 10816-7); p) systémy s pístovým kompresorem (viz 20816-8); q) rotační objemové kompresory (například šroubové kompresory); r) ponorná motorová čerpadla; s) větrné turbíny (viz ISO 10816-21). Požadavky tohoto dokumentu platí pro širokopásmová měření vibrací in situ, provedená na hřídelích, ložiscích, ložiskových stojanech nebo skříních strojů za ustálených provozních podmínek v jejich jmenovitém rozsahu provozních otáček. Tyto požadavky se vztahují jak na přejímací zkoušky, tak na provozní monitorování. Kritéria hodnocení uvedená v tomto dokumentu mohou být aplikována jak na trvalé, tak na periodické monitorování. Požadavky tohoto dokumentu zahrnují stroje, které mohou mít převody nebo valivá ložiska, ale netýkají se diagnostického hodnocení stavu těchto převodů nebo ložisek. Požadavky tohoto dokumentu jsou aplikovatelné pouze na vibrace vytvářené samotným soustrojím, a netýkají se vibrací, které jsou na soustrojí přenášeny z externích zdrojů

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.