ČSN ISO 8201 (011624)

Acoustics. Audible emergency evacuation signal

Automatische name übersetzung:

Acoustics. Akustische Notevakuierung Signal.NORM herausgegeben am 1.12.1993


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis4.60 ohne MWS
4.60

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 8201
Zeichen: 011624
Katalog-Nummer: 15122
Ausgabedatum normen: 1.12.1993
SKU: NS-180330
Zahl der Seiten: 8
Gewicht ca.: 24 g (0.05 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 8201 (011624):

Norma obsahuje ISO 8201-1987. Poslední desetiletí zaznamenalo rostoucí zájem o vytvoření mezinárodního akustického signálu, který by při zaslechnutí jednoznačně znamenal "okamžitě opustit budovu". Při hledání vhodného akustického signálu bylo vzato v úvahu že hladiny hluku pozadí a jeho kmitočtová spektra jsou tak proměnná, zejména v průmyslu, že žádné signalizační zařízení není schopno "proniknout" všemi hluky pozadí a všemi jejich frekvenčními spektry. Z tohoto důvodu se zdá rozumné vybrat takový druh zvuku, který je nejlépe schopen slyšitelně "proniknout" příslušný hluk pozadí v dané budově. Tato mezinárodní norma se vztahuje na akustické evakuační signály. Signál musí být použit výhradně v situacích vyžadujících okamžité opuštění budovy z důvodu nouze. Jeho zaznění musí signalizovat bezprostředně hrozící nebezpečí a jednoznačně vyjádřit nezbytnost okamžitě opustit budovu. Signál smí být použit i ve venkovním prostoru, je-li to vyžadováno kompetentním správním orgánem. Tato norma stanoví dva parametry akustického nouzového evakuačního signálu, tj. časový průběh a hladinu akustického tlaku požadovanou na všech místech uvažované oblasti příjmu signálu. Aby byl akustický nouzový evakuační signál rozpoznatelný, není třeba určovat jeho spektrální obsah. Spektrální obsah signálu má být zvolen tak, aby vyhovoval specifickým místním požadavkům anebo národním předpisům. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na varovné signály, na situace, které jsou řešeny národními předpisy pro likvidaci hromadných neštěstích, na poplašné systémy na palubách lodí a signály ze všech vozidel pohybujících se ve venkovním prostoru jako např. vozidla policejní, požární a první pomoci. Hladina akustického tlaku tohoto akustického nouzového evakuačního signálu se stanoví takto: Na všech místech oblasti příjmu signálu musí hladina zvuku A během fáze "zapnuto" akustického nouzového evakuačního signálu, měřená při dynamické charakteristice F (FAST=rychle - viz ČSN IEC 651), jasně převyšovat nejvyšší hladinu zvuku A hluku pozadí zprůměrovanou v souvislém časovém intervalu 60 s a nesmí být nižší než 65 dB (viz ISO 7731, do 1.1.1994 do čs. norem nezavedena). Je-li průměrná hladina zvuku A hluku pozadí vyšší než 110 dB, musí být akustický nouzový evakuační signál doplněn dodatečnými vizuálními a taktilními signály. Počítá-li se s tím, že akustický nouzový evakuační signál má vzbudit spící osazenstvo, musí být minimální hladina zvuku A rovna 75 dB v hlavě lůžka při všech zavřených dveřích. Doba trvání tohoto akustického nouzového evakuačního signálu musí odpovídat době, která je potřebná k opuštění budovy nebo venkovního prostoru, nesmí být však kratší než 180 s. ČSN ISO 8201 (01 1624) byla vydána v prosinci 1993

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.