Die Norm TNI POKYN ISO/IEC 98-4 1.1.2020 Ansicht

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109)

Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2020


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis24.00 ohne MWS
24.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI POKYN ISO/IEC 98-4
Zeichen: 014109
Katalog-Nummer: 509137
Ausgabedatum normen: 1.1.2020
SKU: NS-980550
Zahl der Seiten: 76
Gewicht ca.: 228 g (0.50 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Kategorie - ähnliche Normen:

Metrology and measurement in general

Die Annotation des Normtextes TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109):

Tento dokument obsahuje návody a postupy k posuzování shody položky (entity, předmětu nebo systému) se specifikovanými požadavky. Položkou může být například koncová měrka, váhy v potravinářském obchodě nebo vzorek krve. Tyto postupy lze použít, jestliže jsou splněny následující podmínky: - položka se charakterizuje jedinečnou skalární veličiny (viz 3.2.1) (měřitelnou vlastností) definovanou do podrobností, které postačí k tomu, aby byla přiměřeně representována v podstatě jedinečnou pravou hodnotou; POZNÁMKA - GUM poskytuje zdůvodnění, proč nepoužívat termín ,pravá´, ale v tomto dokumentu se bude tento termín používat tam, kde existuje možnost nejednoznačnosti nebo záměny. - interval dovolených hodnot vlastnosti je specifikován jednou nebo dvěma tolerančními mezemi; - vlastnost se může měřit a výsledek měření (viz 3.2.5) lze vyjádřit způsobem odpovídajícím zásadám GUM tak, že znalosti hodnoty vlastnosti lze přiměřeně popsat (a) hustotou pravděpodobnosti (viz 3.1.3), (b) a distribuční funkcí (viz 3.1.2), (c) numerickými aproximacemi těchto funkcí nebo (d) nejlepším odhadem spolu s intervalem pokrytí a přidruženou pravděpodobností pokrytí. Postupy rozpracované v tomto dokumentu se mohou používat k určení intervalu dovolených naměřených hodnot předmětné vlastnosti zvaného interval přijetí. Meze přijetí lze volit tak, aby se vyrovnala rizika spojená s přijetím položek nevyhovujících shodě (riziko odběratele) nebo s odmítnutím položek shodě vyhovujících (riziko výrobce). Dokument uvádí dva druhy problémů při posuzování shody. Prvním je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna požadovaná pravděpodobnost shody pro jednotlivou měřenou položku. Druhým je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna přijatelná průměrná úroveň konfidence při měření řady (nominálně shodných) položek. Návody k jejich řešení jsou součástí tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje příklady ilustrující jednotlivé návody. Představovanou koncepci lze rozšířit na obecnější problémy posuzování shody, založené na měření souboru skalárních měřených veličin. Dokumenty jako jsou odkazy [19, 13] se zabývají hledisky posuzování shody specifickými pro jednotlivá odvětví. Tento dokument je určen manažerům kvality, členům normalizačních organizací, akreditačním orgánům a personálu zkušebních a měřicích laboratoří, inspekčním orgánům, certifikačním orgánům a regulačním agenturám, akademikům a výzkumníkům

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

TNI POKYN ISO/IEC 98-4:2020/Oprava1 (014109) Korrektur

Korrektur herausgegeben am 1.4.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.20


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.